Polityka prywatności


1. Wprowadzenie

Grayling Communications Ltd należy do grupy Huntsworth plc (zwaną dalej Grupą Huntsworth).  W niniejszej Polityce prywatności opisano, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych użytkowników (określanych również jako „informacje”). Opisaliśmy w niej:

 • jakie informacje o użytkownikach zbieramy,
 • w jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkownikach,
 • komu udostępniamy informacje o użytkownikach,
 • jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z wykorzystaniem przez nas ich danych osobowych,
 • jak długo przechowujemy informacje o użytkownikach,
 • jak można się z nami skontaktować.

2. Jakie informacje o użytkownikach zbieramy?

Zbieramy informacje o użytkownikach:

 • po rejestracji przez użytkownika w celu przesłania zapytania o ofertę pracy,
 • w przypadku przesłania zapytania o nasze usługi,
 • w przypadku dobrowolnego wypełnienia ankiety dla klientów, przesłania opinii lub uczestnictwa w konkursie lub wyrażenia zgody na wpisanie na listę odbiorców komunikacji przesyłanej naszym klientom, 
 • wykorzystując pliki cookie do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji o sposobie wykorzystania plików cookie dostępnych jest w naszej polityce plików cookie pod adresem: http://www.huntsworth.com/cookie-policy/;* oraz https://www.grayling.com/global/en/cookie-policy,
 • gdy korzystamy z usług dostawców zewnętrznych (np. z narzędzia Google Analytics), aby zbierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające ją, między innymi o kraju, z którego loguje się dana osoba, o odwiedzonych podstronach i o czasie spędzonym na stronie internetowej.

3. W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkownikach?

Wykorzystujemy informacje o użytkownikach w następujący sposób:

 • do obsługi zapytań o informacje o naszej spółce oraz, w wypadku wyrażenia zgody, do przesyłania wiadomości e-mail, informujących o innych usługach, które mogą zainteresować użytkownika,
 • w przypadku przesłania zapytania o ofertę pracy, przekażemy dane użytkownika właściwemu podmiotowi z Grupy Huntsworth,
 • w przypadku przesłania zapytania o usługi, przekażemy dane użytkownika właściwemu podmiotowi z Grupy Huntsworth, aby zapewnić właściwą obsługę przesłanego zapytania,
 • przesyłamy wiadomości e-mail zwierające informacje o towarach i usługach podobnych do wcześniej zakupionych, którymi użytkownik może być zainteresowany,
 • zawieramy umowę z użytkownikiem i wykonujemy jej postanowienia, lub podejmujemy działania, które są niezbędne, aby użytkownik mógł zawrzeć z nami umowę. Jeżeli użytkownik nie przekaże nam informacji niezbędnych do zawarcia z nim umowy, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, ani świadczyć usług na rzecz użytkownika.

Podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników (zależnie od przypadku):

 • zawarcie umowy z użytkownikiem i wykonanie jej postanowień, lub podjęcie działań, które są niezbędne, aby użytkownik mógł zawrzeć z nami umowę,
 • realizacja naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie reklamowania i świadczenia usług/dostarczania towarów,
 • uzyskanie zgody użytkownika na wykorzystanie danych, którą użytkownik może wycofać w dowolnym momencie,
 • spełnienie obowiązków wynikających z obowiązującego prawa oraz ustanowienie, wykonywanie oraz ochrona przysługujących nam praw,
 • pozostałe okoliczności, za zgodą użytkownika.

4. Komu udostępniamy informacje o użytkownikach?

Dane osobowe udostępniamy następującym osobom trzecim:

 • podmiotom przetwarzającym dane, którzy są naszymi dostawcami świadczącymi usługi na naszą rzecz.
 • Jeżeli użytkownik stanie się naszym pracownikiem lub niezależnym dostawcą usług, jego dane zostaną przekazane naszym partnerom świadczącym usługi związane z płacami, opieką zdrowotną oraz płatnościami za faktury i będą przez nich przechowywane. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy,
 • innym spółkom z Grupy Huntsworth, wymienionym w załączniku do śródrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego Huntsworth plc, dostępnego nas stronie: http://www.huntsworth.com/investor-relations/,
 • osobom zaangażowanym w sprzedaż, fuzje, przejęcia, zbycia, reorganizację oraz inne tego typu zmiany w naszym przedsiębiorstwie (lub w przedsiębiorstwie innego podmiotu z Grupy Huntsworth, w tym również jego ewentualnego lub faktycznego nabywcy oraz doradcy tego nabywcy),
 • miejscowym i zagranicznym regulatorom rynków, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, doradcom, sądom, trybunałom i arbitrom,
 • innym osobom trzecim, za zgodą użytkownika.

Niektóre z wyżej wymienionych podmiotów mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), między innymi w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Hong Kongu, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kenii i Rosji.

W przypadku przekazania danych poza EOG, podejmiemy stosowne kroki w celu ochrony tych informacji, między innymi: (i) zawrzemy stosowną umowę z daną osobą trzecią, w której umieścimy odpowiednie klauzule, uznane przez Komisję Europejską za zapewniające wystarczającą ochronę, których wzór udostępniono na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en; lub (ii) zapewnimy w inny sposób, że dane zostaną przekazane do jurysdykcji, które według Komisji Europejskiej oferują odpowiednią ochronę danych osobowych.

5. Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z wykorzystaniem przez nas ich danych osobowych?

Zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie przetwarzania jego danych osobowych:

 • dostęp do danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: compliance@huntsworth.com,
 • zmiana i korekta danych, jeżeli są błędne lub niekompletne,
 • sprzeciw wynikający ze szczególnej sytuacji użytkownika wobec wykorzystania danych osobowych w określony sposób, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania z uzasadnionych powodów biznesowych, do celów naukowych lub analiz historycznych i do celów statystycznych, 
 • żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich wykorzystania w określonych przypadkach (np. za wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązującym prawie, użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich informacji, które go dotyczą, jeżeli nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane),
 • wycofanie udzielonych zgód, dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika, 
 • żądanie przekazania kopii przekazanych danych, do wykorzystania we własnym celu (zwane prawem do przenoszenia danych),
 • składanie reklamacji do organu zajmującego się kwestiami ochrony danych osobowych w jurysdykcji użytkownika. 

Jeżeli użytkownik dokonał rejestracji lub wyraził zgodę na wpisanie na listę kontaktową, aby otrzymywać od nas informacje, może zażądać usunięcia z niej poprzez kliknięcie na odnośnik w przesyłanych wiadomościach elektronicznych lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres compliance@huntsworth.com.

W przypadku pytań o przysługujące prawa lub chcąc skorzystać z nich prosimy o kontakt poprzez przesłanie zgłoszenia na adres compliance@huntsworth.com – więcej informacji o sposobach kontaktu z nami przedstawiliśmy w pkt. 7 poniżej. 

6. Jak długo przechowujemy informacje o użytkownikach?

Dane osobowe użytkowników i niezależnych dostawców usług będą przechowywanie nie dłużej, niż będzie to niezbędne. Czas przechowywania danych zostanie ustalony z uwzględnieniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów dotyczących przedawnienia. 

Zgodnie z naszą polityką, niszczymy podania w ciągu 1 (jednego) roku od ich wpływu, jeżeli proces rekrutacji nie zakończył się propozycją zatrudnienia. W przypadku zaangażowania do „wykonania zlecenia”, do niektórych przekazanych nam danych zastosowanie mogą mieć przepisy określające czas ich przechowywania.

Wszelkie inne informacje uzyskane zgodnie z pkt. 2 powyżej, będą przechowywanie nie dłużej, niż będzie to niezbędne. Czas przechowywania danych zostanie ustalony z uwzględnieniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów dotyczących przedawnienia, lub zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem.

Będziemy aktualizować naszą politykę przechowywania danych, aby zapewnić, że dane użytkowników nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne.

7. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przechowywanych danych użytkownika, prosimy o kontakt:

 • przez e-mail: compliance@huntsworth.com
 • pocztą tradycyjną: Company Secretary, Huntsworth plc, 8th floor Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, Londyn, WC2A 1AN

Zapytania z państw poza Unią Europejską również mogą być kierowane do nas przez e-mail lub pocztą tradycyjną.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Regularnie aktualizujemy treść Polityki prywatności, a informacje o zmianach zamieszczamy na tej stronie internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 3 maja 2018 r.